Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của tri thức khoa học và công nghệ với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang"

Thứ Năm, 19/08/2021, 13:52 (GMT+7)

BHG - Sáng 19.8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ với sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh Hà Giang”.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Với mục đích nhằm thu nhận các ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ngành làm căn cứ tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng, ban hành Đề án phát triển, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang giai đoạn đến năm 2030 theo Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tính đến tháng 12.2020, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh có 26 tiến sỹ và tương đương tiến sỹ; thạc sỹ có 783 người; đại học có 17.736 người; cao đẳng có 3.793 người; viên chức chuyên khoa II là 24 người, chuyên khoa I là 371 người. Giai đoạn 2016 – 2021, nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt mức cao như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế…; kết cấu hạ tầng được cải thiện, diện mạo đô thị nông thôn ngày càng đổi mới; kinh tế tốc độ tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,8%…

Tại hội thảo, các đại biểu cùng nghiên cứu, trao đổi về những vấn đề liên quan đến thực trạng, vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức, đề xuất giải pháp xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Khánh Huyền

.