Hà Giang

Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022

18:31, 07/04/2022

BHG - Ngày 6.4.2022, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang ban hành văn bản số 94/KH-BTC về Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022 và Quyết định số 95/QĐ-BTC V/v Ban hành Thể lệ Giải. Báo Hà Giang đăng nội dung chính của Kế hoạch và toàn văn Thể lệ Giải như sau:

KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

a) Thông qua Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022 để lựa chọn, trao giải thưởng cho những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hoá; có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, phản ánh trung thực, phong phú về mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b) Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022 phải góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo báo chí của đội ngũ người làm báo trong toàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong xã hội.

2. Yêu cầu

Giải được tổ chức một cách công khai, công bằng, chính xác, khách quan, trung thực, chất lượng, hiệu quả, góp phần tạo không khí phấn khởi cổ vũ các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

B. NỘI DUNG CỦA GIẢI

I. Khởi động Giải

1. Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, quảng bá, phổ biến nội dung Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang và Thể lệ Giải năm 2022 tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên; cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương.

2. Thời gian tuyên truyền: Từ 07/4 - 21/6/2022.

3. Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên báo chí; tuyên truyền miệng; cổ động trực quan.

II. Vòng Sơ khảo

1. Từ 07/4/2022 đến 09/5/2022: Hội đồng Sơ khảo tại các cơ quan báo chí, thu nhận tác phẩm của các tác giả hoặc nhóm tác giả gửi sơ chọn tại cơ quan báo chí mình.

2. Từ 10/5/2022 đến 14/5/2022: Các hội đồng Sơ khảo chấm sơ khảo tác phẩm theo Quy chế, Thể lệ Giải.

3. Ngày 16/5/2022: Tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban tổ chức Giải.

III. Vòng Chung khảo

1. Từ 17/5/2022 đến 20/5/2022: Phân loại tác phẩm đã qua sơ khảo; in, sao tác phẩm gửi các thành viên Hội đồng Chung khảo;

2. Từ 23/5/2022 đến 05/6/2022: Chung khảo các tác phẩm theo 2 hình thức:

a) Cá nhân giám khảo tự chấm (chấm không tập trung), sau đó tập thể giám khảo chấm (chấm tập trung) đối với báo in, báo mạng điện tử, ảnh báo chí;

b) Tập thể giám khảo chấm đối với tác phẩm thuộc các loại hình: Báo phát thanh, báo truyền hình, video clip thuộc báo mạng điện tử.

3. Từ 06/6/2022 đến 09/6/2022: Tổng hợp, báo cáo kết quả Chung khảo lên Ban tổ chức Giải;

4. Ngày 10/6/2022: Ban tổ chức Giải họp, quyết định về giải thưởng và các công việc liên quan đến công tác công bố kết quả Giải, trao thưởng;

5. Từ 13/6/2022 đến 19/6/2022: Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Lễ công bố, vinh danh, trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải.

IV. Công bố kết quả, trao giải thưởng

1. Thời gian: Từ 14 giờ 30’ đến 17 giờ 00’, thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022 gắn với chương trình Kỷ niệm 97 năm “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam” 21/6. 

2. Nội dung:

+ Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022);

+ Công bố kết quả, trao giải thưởng Giải báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022.

3. Địa điểm:

+ Hội trường tầng 6, Nhà khách Hà An (168 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang)

4. Thành phần:

+ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

+ Đại biểu mời tham dự Lễ kỷ niệm 97 năm Ngày “Báo chí Cách mạng Việt Nam” 21/6/2022 và Công bố trao Giải thưởng Giải Báo chí tỉnh.

+ Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải;

+ Toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh;

+ Cán bộ, viên chức các cơ quan: Hội Nhà báo tỉnh, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang, Thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh.

C. KINH PHÍ TỔ CHỨC GIẢI

Kinh phí tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022 được cấp cho Hội Nhà báo tỉnh theo dự toán năm 2022.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Giao cho Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Giải theo kế hoạch.

- Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện có gì vướng mắc các đơn vị phản ánh về Hội Nhà báo tỉnh (Cơ quan Thường trực của Giải) để cùng phối hợp giải quyết.

THỂ LỆ

Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2022

I. Mục đích

Thông qua Giải Báo chí Hà Giang để lựa chọn, trao giải thưởng cho những tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hoá; có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao; phản ánh trung thực, phong phú về mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải Báo chí Hà Giang phải góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo báo chí của đội ngũ người làm báo trong toàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong xã hội.

II. Đề tài, nội dung và tiêu chí các tác phẩm dự Giải

1. Đề tài

- Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh;

- Kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của tỉnh trong năm 2021;

- Thực tiễn của các địa phương, các ngành, các cấp, các tập thể và cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại Hà Giang, đặc biệt những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; triển khai công tác xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn giao thông, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn đã được tổ chức trong năm 2021 có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động trong tỉnh.

- Khuyến khích các tác phẩm viết về đề tài xây dựng Đảng, Dân vận khéo; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang.

2. Nội dung

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, phản ánh kịp thời, sâu sắc tình hình thực tế, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cập nhật chính xác các diễn biến, sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh; tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phê phán, đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; động viên được các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xoá đói giảm nghèo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh sâu sắc việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và 8 Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

3. Tiêu chí tác phẩm dự Giải

Các tác phẩm dự Giải phải đạt được các tiêu chí sau:

a) Về nội dung: Phản ánh sâu sắc đề tài và nội dung đã nêu trong mục II của Thể lệ này.

- Tác phẩm đạt giải phải có thông tin chính xác, trung thực, khách quan; có tính phát hiện, nêu được vấn đề mới; đề cập những nội dung trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm; có tính định hướng dư luận cao; có sức hấp dẫn, thuyết phục đối với công chúng; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, ủng hộ.

- Các tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải có tác dụng thiết thực, phát huy hiệu quả trong thực tế.

- Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và sửa chữa, khắc phục.

- Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, xã hội còn có những ý kiến khác nhau phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

b) Về hình thức:

- Hình thức thể hiện của tác phẩm phải phù hợp với đặc trưng của từng loại hình báo chí, hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem;

- Tác phẩm phản ánh về chủ đề, sự kiện, đối tượng chính đúng nội dung, đề tài theo quy định, được đăng tải, phát sóng trong một kỳ hoặc nhiều kỳ và cùng một thể loại báo chí.

Trường hợp tác phẩm báo chí được đăng tải ở nhiều loại hình báo chí thì chỉ được đăng ký dự giải ở một loại hình.

III. Giải thưởng

1. Tổng số giải thưởng: 55 giải.

2. Cơ cấu giải thưởng:

- Báo in: 1 giải A,  2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích;

- Báo phát thanh: 1 giải A, 2  giải B, 3  giải C, 5 giải Khuyến khích;

- Báo truyền hình: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến  khích;

- Báo điện tử: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích;

- Ảnh báo chí: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích.

3. Giá trị giải thưởng: Được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho Hội Nhà báo tỉnh theo dự toán năm 2022.

IV. Điều kiện đối với tác phẩm dự Giải

1. Tác phẩm dự Giải phải là những tác phẩm báo chí về đề tài và nội dung nêu trên, được đăng tải và sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương, địa phương từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Những tác phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi cấp quốc gia, khu vực hoặc giải báo chí chuyên đề cấp Trung ương không thuộc đối tượng tham dự Giải.

- Ban tổ chức không trả lại các tác phẩm đã tham dự Giải.

- Tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và về tính chân thực của những thông tin liên quan đến bản thân, tác phẩm; thời gian và nơi đăng tải, sử dụng tác phẩm.

2. Các loại hình báo chí tham dự Giải

a) Báo in gồm các thể loại: Tin, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bài phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận, phỏng vấn, bút ký báo chí.

b) Báo truyền hình gồm các thể loại: Tin, phóng sự, phóng sự điều tra, phỏng vấn, bình luận, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu.

c) Báo phát thanh gồm các thể loại: Tin, bài phản ánh, phóng sự, bình luận, chuyên luận, toạ đàm, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký phát thanh.

d) Báo điện tử gồm các thể loại: Tin, bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, bình luận, phỏng vấn, video clips...

e) Ảnh báo chí gồm các thể loại: Tin ảnh và phóng sự ảnh.

V. Đối tượng, quy trình gửi tác phẩm tham dự Giải

1. Đối tượng dự Giải

a. Là công dân Việt Nam đang cư trú và làm việc tại Hà Giang bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có tác phẩm báo chí viết về Hà Giang được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

b. Tác giả tham dự giải phải là người không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không vi phạm 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Luật Báo chí năm 2016 trong thời gian tác phẩm được đăng tải, phát sóng cho đến ngày tác phẩm được xét, trao Giải.

c. Mỗi tác giả, nhóm tác giả đều có quyền tham dự Giải ở tất cả các loại hình báo chí với điều kiện nội dung của tác phẩm không trùng lặp.

d. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được lựa chọn 02 tác phẩm báo chí/01 loại hình để gửi tham dự Giải.

e) Các thành viên Ban tổ chức, Hội đồng Chung khảo không được gửi tác phẩm tham dự Giải.

2. Quy trình gửi tác phẩm dự Giải

Tác giả là người làm báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, cộng tác viên của tỉnh gửi tác phẩm trực tiếp về Hội đồng Sơ khảo thuộc các cơ quan báo chí, gồm: Báo Hà Giang, Đài PT-TH Hà Giang, Tạp chí Văn nghệ Hà Giang nơi tác phẩm của tác giả được đăng tải, phát sóng. Riêng tác giả có tác phẩm đăng tải, phát sóng không thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh Hà Giang gửi tác phẩm về Hội đồng Sơ khảo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

Hội đồng Chung khảo không trực tiếp nhận tác phẩm của tác giả gửi dự Giải và không chấm điểm các tác phẩm chưa qua sơ khảo tại các hội đồng sơ khảo.

3. Thủ tục

a) Tác phẩm tham dự giải cần được ghi rõ: Tên tác phẩm, loại hình báo chí, thể loại báo chí; tên thật và bút danh của tác giả, địa chỉ và số điện thoại liên lạc; tác phẩm đã được đăng tải, phát sóng tại cơ quan báo chí nào; thời lượng của tác phẩm; thời gian tác phẩm được đăng tải.

b) Tác phẩm báo in: Có thể gửi nguyên phần bài cắt từ các báo, tạp chí hoặc gửi bản phô tô tác phẩm đã in kèm theo bản thảo gốc nhưng phải sạch, đẹp rõ ràng, nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ phải được cắt dán phần cắt nối đó trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối đó...

c) Tác phẩm báo phát thanh, báo truyền hình: Các tác phẩm báo phát thanh, báo truyền hình gửi kèm theo bản thảo kịch bản, thuyết minh, lời bình vào Địa chỉ sever Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Giang:

- Host: 113.162.84.113

- User: baochi2022

- Pass: 2022

Lưu ý: Các tác phẩm báo nói định dạng ở file MP3; báo hình định dạng ở file MPEG2 (Mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí Hoàng Bình Diễn, Trưởng phòng Thông tin – Điện tử, Đài PT-TH tỉnh; số điện thoại:0912314323)

 d) Tác phẩm là báo điện tử: Gửi phần nội dung (giao diện) được in từ trang Web các báo đã đăng tải, phát hành kèm theo bản thảo gốc của tác phẩm.

e) Tác phẩm ảnh báo chí: Gửi ảnh được đăng kèm ảnh phóng cỡ 18cm x 24cm (đối với tin, chân dung), 12cm x 18cm (đối với nhóm ảnh, ký sự, tường thuật, phóng sự).

Nếu tác phẩm sử dụng tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam tác giả phải gửi thêm bản dịch hoặc thuyết minh ra tiếng Việt.

4. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải

Các Hội đồng Sơ khảo bắt đầu nhận tác phẩm dự Giải từ ngày 07/4/2022 đến 09/5/2022 (tính theo dấu bưu điện).

VI. Thời gian, địa điểm công bố kết quả Giải, trao giải thưởng

Tổ chức vào 14 giờ 30’, thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022 gắn với chương trình kỷ niệm 97 năm “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam” 21/6 tại Hội trường tầng 6 Nhà khách Hà An./.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tìm đơn vị uy tín chuyên gửi hàng đi các nước Châu Âu
Bạn đang tìm kiếm đơn vị chuyên gửi hàng đi Châu Âu uy tín, giá rẻ, với thủ tục đơn giản nhanh chóng, dễ dàng. Hãy tham khảo những yếu tố sau giúp bạn quyết định và lựa chọn đơn vị gửi hàng chuyên nghiệp nhất.
31/03/2022
Top 5 sản phẩm gốm sứ không thể thiếu trong nhà hàng
Các sản phẩm gốm sứ luôn được các thực khách yêu thích hàng đầu bởi những ưu điểm vượt trội mà không chất liệu nào có được. Bài viết sau là top 5 sản phẩm gốm sứ Bát Tràng không thể thiếu trong nhà hàng, giúp tăng tính thẩm mỹ, tăng hương vị món ăn để thu hút nhiều thực khách hơn.
29/03/2022
Tiềm năng sinh lời cao của The Santo Port Hòn Thơm
The Santo Port là phân khu đầu tiên được mở bán tại dự án Hòn Thơm Paradise Island. Với 235 căn shophouse được thiết kế theo phong cách Santorini và có view trực diện ra biển và bến du thuyền 6 sao.
29/03/2022
Giá bán và tiến độ dự án Phúc An Asuka mới nhất năm 2022
Được xây dựng trên khu đất có diện tích 53,5ha, sau khi được xét duyệt triển khai, dự án Phúc An Asuka đã nhanh chóng trở nên thu hút và kỳ vọng sẽ là tâm điểm cho bước đầu phục hồi của thị trường bất động sản An Giang. Thông tin “Giá bán và Tiến độ dự án Phúc An Asuka mới nhất năm 2022” được quan tâm nhiều nhất lúc này.
29/03/2022