Chuyển biến sau 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Thứ Hai, 06/08/2018, 08:12 (GMT+7)

BHG - Ngay sau khi Nghị quyết số 26 - NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa X (Nghị quyết T.Ư 7) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được ban hành ngày 5.8.2008, Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ từ tỉnh xuống cơ sở; ban hành các chương trình hành động, các đề án, chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nông thôn, xây dựng Nông thôn mới (NTM), từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã thay đổi diện mạo nông thôn xã Quảng Nguyên (Xín Mần).
Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã thay đổi diện mạo nông thôn xã Quảng Nguyên (Xín Mần).

Để triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 48-CTr/TU ngày 01/10/2008 và Chương trình số 06-CTr/TU ngày 02/3/2016 về thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết. Kịp thời phản ánh, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết và giới thiệu, nêu gương những điển hình trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn tỉnh...

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2008 - 2017 đạt 5%. Năm 2017, tổng sản lượng lương thực đạt 39,78 vạn tấn, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên đất trồng cây hàng năm đạt trên 43 triệu đồng/ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,57%. Bên cạnh đó, nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 31/10/2017, về việc ban hành Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Sau khi thực hiện, tổng đàn gia súc toàn tỉnh tăng đáng kể, lũy kế đến nay tăng 3.292 con trâu, bò/11.714 con. Diện tích cỏ trồng mới được mở rộng, lũy kế cỏ hiện có 24.331 ha. Duy trì và nhân rộng 115 trang trại, gia trại chăn nuôi trâu, bò, trong đó 104 gia trại có quy mô từ 15 - 29 con, 7 gia trại quy mô từ 30 - 59 con, 4 trang trại quy mô từ 60 con trở lên.

Chương trình NTM đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các ngành, các cấp và đông đảo nhân dân, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. 100% huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các xã với thôn, bản và hộ dân nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng NTM. Tỉnh đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện địa phương như: Chương trình 1 triệu tấn xi - măng, chương trình xây dựng NTM gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa... huy động tham gia tích cực của các thành phần kinh tế trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Việc thực hiện các chủ trương, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm đường bê - tông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương… được tăng cường và có hiệu quả. Qua đó, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy nội lực trong dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Chương trình giảm nghèo được tỉnh quan tâm. Hệ thống chính trị ở nông thôn hoạt động ngày càng hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng. Giai đoạn 2008 - 2017, toàn tỉnh đã giảm được 71.794 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 34,18% (bình quân giảm 5,36%/năm); tổng số lao động được đào tạo, bồi dưỡng là 157.475 lượt người. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng, nâng cao mức hưởng thụ về văn hoá cho nhân dân. Kết cấu hạ tầng KT - XH ở nông thôn từng bước phát triển đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư và phát triển kinh tế như: Nghị quyết số 209, 86, 47, 74... gắn với việc thực hiện tốt các chương trình, đề án của Chính phủ. Ngoài ra, các chương trình đào tạo nghề đã trang bị cho nông dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản về một số nghề trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, từng bước nâng cao năng lực cho lao động nông thôn. Trong 10 năm, có hơn 157 nghìn lượt lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng tỷ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp qua đào tạo từ 31,9% năm 2010 lên 51,1% năm 2018, trong đó chủ yếu là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, người bị thu hồi đất sản xuất, người tàn tật. Các chương trình tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm đã phát huy hiệu quả khá tốt với 9.942 dự án vay vốn quỹ quốc gia về việc làm với tổng số tiền 274.302 triệu đồng, hỗ trợ giải quyết việc làm mới cho hàng nghìn lao động nông thôn...

Có thể nói, sau 10 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, sự triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, các mục tiêu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, rút ngắn khoảng cách đời sống nhân dân giữa vùng nông thôn và thành thị, tạo tiền đề cho tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi những chủ trương, nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo. 

Bài, ảnh: Văn Long

.