Một số điểm mới của Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 9.9.2016 về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thứ Ba, 11/07/2017, 08:51 (GMT+7)

BHG - Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09.9.2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy định về thu tiền sử dụng đất (SDĐ), thu tiền thuê đất (TTĐ), thuê mặt nước (TMN),  theo đó, Nghị định số 135/2016/NĐ- CP của Chính phủ  có một số điểm mới như sau:

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền SDĐ như sau:

- Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền SDĐ thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền SDĐ phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

Việc xác định giá khởi điểm cụ thể như sau:

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền SDĐ đối với trường hợp đấu giá quyền SDĐ mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc T.Ư; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm Thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Giá khởi điểm để đấu giá quyền SDĐ đối với trường hợp đấu giá quyền SDĐ mà diện tích tính thu tiền SDĐ của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc T.Ư; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

- Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền SDĐ gắn với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.- Nghị định bổ sung quy định, trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ SDĐ so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người SDĐ phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền SDĐ.

- Nghị định bổ sung quy định không áp dụng miễn, giảm tiền SDĐ đất trong trường hợp đấu giá quyền SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ đối với trường hợp người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền SDĐ. Việc miễn, giảm tiền SDĐ khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không thông qua hình thức đấu giá quyền SDĐ.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu TTĐ, TMN như sau:

Đối với trường hợp đấu giá quyền SDĐ thuê, Nghị định sửa đổi, bổ sung như sau:

- Trường hợp đấu giá thuê đất trả TTĐ hàng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Giá khởi Điểm để đấu giá QSDĐ thuê trả TTĐ hàng năm do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số Điều chỉnh giá đất.

Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện Điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu TTĐ đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức Điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

- Trường hợp đấu giá thuê đất trả TTĐ một lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Giá khởi Điểm để đấu giá QSDĐ thuê được xác định như sau:

- Trường hợp diện tích tính thu TTĐ của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc T.Ư; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại thì giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ là giá đất cụ thể do Sở TNMT xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở Tài chính làm Thường trực Hội đồng tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

- Trường hợp diện tích tính thu TTĐ của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc TƯ; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại thì giá đất khởi điểm để đấu giá QSDĐ là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung việc xác định TTĐ, TMN như sau:

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ SDĐ so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì người thuê đất phải nộp cho Nhà nước Khoản tiền tương ứng với mức TTĐ phải nộp theo quy đinh

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng QSDĐ hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch SDĐ mà phải chuyển Mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp TTĐ theo quy định tại Điều 57, Điều 73 Luật Đất đai thì việc xử lý tiền nhận chuyển nhượng, TTĐ được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Nghị định này.

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2016.

(Nội dung chi tiết Nghị đinh số 135/NĐ-CP đăng trên Website Cục Thuế tỉnh)

Phùng Văn Chính (Cục Thuế tỉnh)

.