Họp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012”

Thứ Hai, 19/03/2012, 16:38 (GMT+7)

HGĐT- Ngày 19.3, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDKĐXDĐSVH), nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2011, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.


 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sèn Chỉn Ly phát biểu tại cuộc họp.

Dự hội nghị có đồng chí: Bàn Đức Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.


Báo cáo của Ban chỉ đạo đánh giá: Trong năm 2011, công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã thường xuyên được kiện toàn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Phong trào TDĐKXDĐSVH thông qua các phong trào và nội dung văn hóa cụ thể đã có tác dụng tích cực đến phát triển kinh tế và văn hóa-xã hội. Năm 2011, toàn tỉnh có 115.449/146.683 hộ đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình Văn hóa và được công nhận 95.387 gia đình, đạt 82,6%. Phong trào xây dựng Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, toàn tỉnh có 2.018/2.046 làng, tổ dân số đăng ký và được công nhận 1.562, đạt 78,8%. Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã trực tiếp góp phần cụ thể hóa Nghị quyết T.Ư 5. Theo đó trong năm qua, đã có 100%, Làng (bản), Tổ dân phố triển khai thực hiện Cuộc vận động, trên 95% Tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng đạt được những kết quả đáng kể như: 195/195 xã, phường, thị trấn có trụ sở làm việc; có 47/195 nhà văn hóa xã, 1.010/2.046 thôn có nhà văn hóa cộng đồng cùng các phương tiện hoạt động... Cùng với thiết chế văn hóa cơ sở, phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao quần chúng cũng được duy trì và phát triển. Toàn tỉnh hiện có 1.670 đội văn nghệ quần chúng, trong năm qua, hàng trăm diễn viên không chuyên đã biểu diễn phục vụ cho trên 20 nghìn lượt người xem. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được phát động từ tỉnh đến cơ sở và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong khối cơ quan nhà nước số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt 82%. Qua các phong trào, vai trò, vị trí của gia đình và cộng đồng được nâng lên; tình làng, nghĩa xóm được củng cố, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có tiến bộ ở nhiều nơi, nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn, phát huy, làm phong phú đời sống văn hóa của nhân dân ở cơ sở; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục duy trì, phát triển, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.


Hội nghị đã thảo luận, bổ sung cho ý kiến vào phướng hướng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2012; các tiêu chí trong việc xây dựng làng, (bản), tổ dân phố, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Sèn Chỉn Ly đánh giá: Trong năm 2011, phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng được nâng cao, phong trào đã góp phần tích cực trong phát triển KT-XH của tỉnh và ổn định chính trị xã hội... Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần được các cơ quan, đơn vị là thanh viên BCĐ tiếp tục có những giải pháp khắc phục, đồng thời đề nghị ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (Cơ quan Thường trực BCĐ) phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành thành viên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2012-2015, đưa phong trào ngày càng phát triển.


Hữu Thụy
.