Bước tiến vững chắc trong phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

Thứ Ba, 07/09/2021, 14:30 (GMT+7)

BHG - Phổ cập giáo dục (PCGD) có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, phục vụ đắc lực cho quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Với sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cùng nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, công tác PCGD và xóa mù chữ (XMC) trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua đã có những bước tiến vững chắc.

Học viên lớp học nghề may tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh.                                        Ảnh: Tư liệu
Học viên lớp học nghề may tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh. Ảnh: Tư liệu

Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ

Với quan điểm PCGD là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp, ngành; những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác PCGD và XMC trên địa bàn tỉnh. Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo các cấp. Gắn mục tiêu PCGD, XMC với các chỉ tiêu phát triển KT – XH của địa phương. Ngành Giáo dục thường xuyên rà soát, sắp xếp hệ thống trường lớp, huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học; nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đoàn thể và nhân dân hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tổng kinh phí xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016 – 2021 đạt 565 tỷ đồng. 

Đối với các huyện, xã có mức chuẩn PCGD thấp, Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh đã kịp thời triển khai các giải pháp cần thiết nhằm hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí nâng chuẩn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân tham gia vào công tác PCGD. Chỉ đạo ngành Giáo dục thường xuyên tập huấn cho đội ngũ giáo viên PCGD, bố trí cán bộ chuyên trách cấp huyện, giáo viên kiêm nhiệm cấp xã tham gia thực hiện nhiệm vụ PCGD. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Khuyến học các cấp, lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác XMC, giảm tỷ lệ tái mù chữ ở người lớn. Có chế độ hỗ trợ cho người tham gia lớp XMC; tổ chức đa dạng các hình thức lớp học ở các thôn, bản. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn đã có nhiều giải pháp định hướng, phân luồng học sinh sau THCS tham gia học nghề. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, tạo điều kiện để học sinh được học cả văn hóa và học nghề. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Có chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo thuộc đối tượng chính sách tham gia học nghề…

Những kết quả đáng khích lệ

Những giải pháp được triển khai đồng bộ trên đã góp phần củng cố vững chắc và đạt kết quả PCGD ở các cấp học trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, tỉnh ta hoàn thành PCGD mầm non, đến nay 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi thực hiện bộ phát triển theo quy định và duy trì tốt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tính đến cuối năm 2020, số trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99,73%; 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; 100% trẻ vùng dân tộc thiểu số được chuẩn bị tốt Tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Đối với PCGD tiểu học, tỉnh được công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi từ năm 2010. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn luôn giữ vững chuẩn về PCGD tiểu học. Duy trì và giữ vững kết quả chuẩn PCGD tiểu học mức độ II; trong đó có 3 huyện, thành phố đạt PCGD tiểu học mức độ II, 8 huyện đạt PCGD tiểu học mức độ III.

193/193 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS. Trong đó có 56 xã đạt chuẩn mức độ I; 113 xã đạt chuẩn mức độ II; 24 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mức độ III. Các huyện, thành phố đều giữ vững tiêu chí đạt chuẩn PCGD THCS mức độ I với tổng số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 15 – 18 tuổi có chứng nhận tốt nghiệp THCS đạt 85,70% (tăng 7,72% so với 2011).

Công tác XMC cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Từ 2014 đến nay, toàn tỉnh mở 904 lớp XMC với 21.338 học viên; 190 lớp giáo dục tiếp sau khi biết chữ với 4.629 học viên. Tỷ lệ người trong độ tuổi 15 – 60 tuổi biết chữ ở mức độ I là 516.318 người, đạt 99,44%; biết chữ ở mức độ II là 458.087 người, đạt tỷ lệ 83,79%. Năm 2020, tỉnh ta đạt chuẩn XMC mức độ I, trong đó có 7 huyện đạt chuẩn mức độ I và 3 huyện, thành phố đạt chuẩn mức độ II. 

Đến nay, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp đạt 5,37%. Trong giai đoạn 2011 – 2020, toàn tỉnh có 10.296 học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề. Cùng với đó, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng được quan tâm, đẩy mạnh. Hiện, toàn tỉnh có 1.488 dòng họ học tập, 1.085 cộng đồng học tập, 783 đơn vị học tập.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác PCGD và XMC trên địa bàn tỉnh có những bước tiến vững chắc. Mạng lưới, cơ sở vật chất trường lớp học từng bước được đầu tư đồng bộ; mức độ PCGD ở các cấp học tiếp tục được duy trì và nâng cao; phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng phát triển rộng khắp. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương.

Bài, ảnh:  NGUYỄN PHƯƠNG

.