Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13

Thứ Tư, 23/08/2017, 08:41 (GMT+7)

BHG- Từ 1.1.2018, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 của nhà nước nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13; góp phần triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

DOWLOAD LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỐ 100/2015/QH13

.