Luật HTX năm 2012 quy định rõ hơn về chức năng quản lý nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX

Thứ Sáu, 15/07/2016, 14:45 (GMT+7)

BHG – Trong khi Luật HTX năm 2003 quy định quản lý Nhà nước mới dừng đối với HTX, Luật HTX 2012 quy định thêm về quản lý Nhà nước với HTX và Liên hiệp HTX.

Theo Chương VIII, Điều 59 (Luật HTX năm 2012) quy định rõ nội dung quản lý nhà nước bao gồm: Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và văn bản pháp luật có liên quan; Xây dựng bộ máy và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Tổ chức và hướng dẫn đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; Hợp tác quốc tế về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Theo Chương VIII, Điều 60 (Luật HTX năm 2012) quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật; UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật; Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các tổ chức xã hội khác trong việc tổ chức thi hành pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; triển khai các chương trình, dự án phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Lê Lâm (T.H)

.