Hà Giang

Tổng kết Đề án 06 của BTV Tỉnh ủy; Sơ kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm

19:18, 13/07/2021

BHG - Chiều 13.7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, tổng kết Đề án số 06-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở, giai đoạn 2016-2020” (Đề án 06) và Sơ kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; cùng dự tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án 06, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ thực hiện tốt công tác dân vận. Đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, hệ thống dân vận không ngừng được củng cố; năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có chuyển biến rõ nét; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ dân vận được quan tâm. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng thiết thực, từng bước đáp ứng nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch COVID-19, song công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo nói riêng cũng như việc thực hiện quy chế dân chủ đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của T.Ư, của tỉnh. Ban Dân vận các cấp đã chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế. Nổi bật là đã làm tốt việc xây dựng chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình dư luận nhân dân; dự báo và cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín, hội viên nghệ nhân dân gian trong tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 của BTV Tỉnh ủy.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 của BTV Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu của tỉnh và các huyện, thành phố, các xã phường đã tập trung thảo luận về các nội dung: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong việc triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh; Đổi mới, nâng cao vai trò giám sát, phải biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; Đổi mới công tác nắm bắt tình hình, dư luận nhân dân, tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo; Việc tuyên truyền vận động các tà đạo quay về với các phong tục, tập quán tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp dân tộc; Đánh giá việc triển khai các mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả việc triển khai thực hiện Đề án 06, của công tác dân vận cũng như lĩnh vực Dân vận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém như: Công tác dự báo, nắm tình hình, phối hợp giải quyết một số vấn đề nổi cộm trong nhân dân có nơi chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa một số cơ quan tổ chức trong công tác dân vận chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; có nơi vẫn còn xem nhẹ công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước… Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở chưa được phát huy.

Về nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế; triển khai hiệu quả, công khai, minh bạch Nghị quyết của chính phủ về hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Tập trung chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận; Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; Chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khăn về nhà ở (giai đoạn II); nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở…

Về công tác dân vận chính quyền, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; thực hiện tốt kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công vụ để khắc phục tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, nhất là quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân tại cơ sở; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong công tác dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bài trừ các hủ tục trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín, “Hội nghệ nhân dân gian”, cốt cán trong tôn giáo trong việc tuyền truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh về việc kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2021, trong đó, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đối với Đề án 06, giao Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu cho BTV Tỉnh ủy chỉ đạo việc triển khai trong thời gian tới, trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận ở cơ sở; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống dân vận các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn, tổ dân vận thôn, tổ dân phố; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng dân vận cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách làm công tác dân vận xã; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Cùng chuyên mục

Vị Xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng

BHG - Sáng 13.7, BTV Huyện ủy Vị Xuyên tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng trực tuyến đến các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội Đảng các cấp đến nay. Dự hội nghị có lãnh đạo huyện; các chi, đảng bộ trực thuộc.

13/07/2021
Tận dụng tốt nhất các cơ hội để đẩy mạnh chuyển đổi số

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, sự thích ứng với những thay đổi rất nhanh của thực tiễn trong nước, quốc tế, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia để tận dụng tốt nhất các cơ hội mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại.

13/07/2021
Triển khai công tác cải cách Tư pháp 6 tháng cuối năm 2021

BHG - Sáng 13.7, tại phòng họp BTV Tỉnh ủy, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách Tư pháp tỉnh (CCTP) chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách Tư pháp 6 tháng qua; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Cùng dự có các đồng chí: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh là thành viên BCĐ.

13/07/2021
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

BHG - Sáng 13.7, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức CT-XH T.Ư; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy tại các điểm cầu trên toàn quốc. 

13/07/2021