Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh

Thứ Năm, 12/07/2018, 16:00 (GMT+7)

BHG - Ngày 12.7, Ban chỉ đạo (BCĐ) Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ.

6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 16 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của các ngành áp dụng trên địa bàn tỉnh với tổng số 1.434 TTHC; 18 sở, ngành, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và Công ty Điện lực Hà Giang thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; tất cả 11 huyện, thành phố và 195 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế 1 cửa. Trong 6 tháng, các sở, ngành đã tiếp nhận trên 22.600 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn và trước hạn gần 22.100 hồ sơ, đạt trên 97%; UBND tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch về đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức, tinh giản biên chế; phân cấp, ủy quyền giúp các huyện, thành phố chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận cuộc họp

Các cấp, các ngành rà soát vị trí chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế để cải cách theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Duy trì mô hình hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã. Năm 2017, chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, chỉ số CCHC tiếp tục giữ vững đà tăng điểm ổn định và thăng hạng. 

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề còn gặp khó khăn như: Tuyên truyền cho người dân hiểu về chỉ số PAPI; các TTHC được niêm yết công khai tại các xã chậm được cập nhật, không thống nhất; trang thông tin điện tử, hòm thư điện tử, chữ ký số tại các xã thực hiện không thường xuyên; việc tiếp nhận, xử lý văn bản trực tuyến khó khăn; hình thức niêm yết, công khai các TTHC không phù hợp…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, cán bộ Trung tâm TTHC công của tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; quyết liệt thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ và các thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của tỉnh về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt cơ chế liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục rà soát, cắt giảm, rút ngắn thời gian các TTHC; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, bộ phận một cửa các cấp; giao cơ quan thường trực BCĐ CCHC và văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị về CCHC, mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự để giao nhiệm vụ trực tiếp, cụ thể; các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục về CCHC. Các sở, ngành xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng CHHC của cơ quan, đơn vị và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng công vụ, trách nhiệm cá nhân; tích cực ứng dụng CNTT, xây xựng chính quyền điện tử; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm tra CCHC, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và công bố chỉ số CCHC năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Sở Nội vụ dự thảo hướng dẫn thực hiện Nghị quyết về tinh giản biên chế vừa được HĐND tỉnh ban hành.

Tin, ảnh: AN GIANG

.