Quang Bình thực hiện tốt chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Thứ Ba, 10/10/2017, 07:42 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 21.10.2012 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huyện Quang Bình đã xây dựng và triển khai nội dung này một cách kịp thời đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn huyện một cách sâu sắc, toàn diện. Vì vậy, sau 5 năm, hiệu quả sử dụng các loại đất được nâng cao, công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực.

Ngay sau khi triển khai thực hiện, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) đã được phê duyệt nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện việc quản lý đất theo quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm (2011 – 2015) của huyện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch SDĐ giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn huyện đã đạt được gồm: Chỉ tiêu thu hồi đất để đầu tư xây dựng các dự án phi nông nghiệp gần 3.000 ha, thực hiện được 3.484 ha; chỉ tiêu đất trồng lúa theo kế hoạch duyệt đến năm 2015 là 4.193 ha, thực hiện được 5.268 ha. Diện tích đất chưa sử dụng theo kế hoạch SDĐ năm 2015 đã được phê duyệt 1.894 ha, thực hiện đến năm 2015 là 12.297 ha, cao hơn trên 10.000 ha so với chỉ tiêu được duyệt.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 81,57 ha đất, trong đó đất nông nghiệp 77,66 ha, đất phi nông nghiệp 3,91 ha để triển khai thực hiện 61 dự án với số tiền đã chi trả bồi thường, hỗ trợ 3.441 lượt hộ dân có đất bị thu hồi trên 65,8 tỷ đồng. Việc giao đất trên địa bàn huyện chủ yếu phục phụ cho mục tiêu phát triển hạ tầng như giao thông, thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội khác, đối tượng được giao đất đã thực hiện theo các quy định của pháp luật. Công tác rà soát, cấp Giấy chứng nhận (GCN) Quyền SDĐ (QSDĐ) đối với các cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức đoàn thể cơ bản hoàn thành, đồng thời xử lý, giải quyết những trường hợp không SDĐ, sử dụng không đúng mục đích. Việc đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã từng bước đi vào nề nếp. Huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính xong 14/15 xã, thị trấn; cấp được 20.703 ha cho các hộ gia đình, cá nhân 85.505 GCN QSDĐ. Đến nay, về cơ bản công tác đăng ký đất đai, cấp GCN QSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đáp ứng được mục tiêu đề ra, tạo điều kiện cho người SDĐ có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định. Kết quả cấp GCN làm cơ sở giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện, đồng thời tạo nền tảng cho việc quản lý theo hướng hiện đại hóa.

Căn cứ các quy định của Nhà nước, huyện đã thực hiện tốt công tác đấu giá QSDĐ, thu tiền SDĐ, thu tiền thuê đất. Kết quả từ năm 2012 đến 2016 trên địa bàn huyện đã thu được 43.503 triệu đồng, trong đó giao đất có thu tiền SDĐ 14.414 triệu đồng; thu tiền cho thuê đất 167,56 triệu đồng; thu tiền đấu giá QSDĐ 26.650 triệu đồng; thu tiền chuyển đổi mục đích SDĐ 2.271 triệu đồng. Thông qua việc thực hiện tốt chính sách về đất đai đã tạo nguồn thu cho ngân sách, khuyến khích SDĐ tiết kiệm, hiệu quả và tạo sự công bằng giữa các chủ SDĐ. Thông qua việc thực hiện công tác tài chính về đất đai, đã góp phần nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ SDĐ, tạo nguồn kinh phí cho huyện, hạn chế thấp nhất về tình trạng tranh chấp đất đai. Trong 5 năm qua, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử phạt vi phạm về luật đất đai một cách nghiêm túc. Đã giải quyết 83 đơn về tranh chấp đất đai tại các xã, thị trấn; phát hiện 167 trường hợp vi phạm về SDĐ như tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, san lấp dựng nhà trên đất nông nghiệp chưa được cơ quan Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng...

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XI, công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch SDĐ của huyện Quang Bình ngày càng đi vào thực chất. Công tác quy hoạch, kế hoạch SDĐ của các cấp chính quyền và người SDĐ được nâng lên và đã tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, trình tự, nội dung theo quy định của pháp luật. Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích SDĐ cơ bản bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch, từng bước khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất không đúng đối tượng; tạo quỹ đất cho các ngành, lĩnh vực phát triển góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Hiến Chương

.