Nâng cao quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 18/09/2020, 11:17 (GMT+7)

BHG - Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) được Quốc hội thông qua ngày 6.4.2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2018. Đây là đạo luật quan trọng tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền TCTT của công dân để nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Sau 2 năm thực hiện, Luật TCTT đã tạo nên sự chuyển biến, nhận thức sâu sắc về quyền TCTT của công dân, trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, các cơ quan chuyên môn và đầu mối cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Xín Mần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.
Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Xín Mần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành đoàn thể; UBND các huyện, thành phố khẩn trương ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi, trách nhiệm tại cơ quan, tổ chức, địa phương, đảm bảo đầy đủ các nội dung của quy chế theo quy định đảm bảo thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt, phổ biến nội dung Luật TCTT cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện. Các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức 3.443 hội nghị lồng ghép để phổ biến các văn bản nêu trên tới cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể và nhân dân. Tổ chức 8 cuộc tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho gần 1.000 người làm đầu mối cung cấp thông tin.

Để triển khai Luật TCTT hiệu quả, các sở, ban, ngành, địa phương bố trí một lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách, đồng thời giao cho phòng chuyên môn làm đầu mối cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức ngoài ngành. Văn phòng các sở, ngành làm đầu mối cung cấp thông tin, bố trí nơi tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin, phòng tiếp dân tại trụ sở cơ quan… Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương đã thiết lập mục “Đầu mối cung cấp thông tin” trong chuyên mục “Tiếp cận thông tin” trên Trang thông tin điện tử. Phân công cán bộ, công chức, viên chức được giao làm đầu mối có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật, Nghị định 13/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến các cán bộ đầu mối cung cấp thông tin trong việc bảo đảm quyền TCTT của công dân và xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn xác định nội dung công việc gắn với vai trò, trách nhiệm của cơ quan trong công tác chỉ đạo triển khai Luật TCTT một cách khoa học, đảm bảo chất lượng, việc lựa chọn các lĩnh vực đưa lên Trang thông tin, Cổng thông tin điện tử được chú trọng. Công tác rà soát, phân loại các mục thông tin được công khai, việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp, duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở thông tin được thực hiện đúng thẩm quyền. Cùng với đó, bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại địa bàn các xã biên giới, vùng có điều kiện KT – XH đặc biệt khó khăn về thực hiện quyền TCTT, thông qua hệ thống thông tin đại chúng, như: Loa phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc, các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động tiếp xúc, làm việc với nhân dân. Phát huy vai trò của Trang thông tin điện tử trong việc phục vụ tiếp cận thông tin. Theo đó, đăng tải kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, cập nhật thường xuyên hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời thiết lập các thư mục: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; kết quả cấp chứng thư số, kết quả thủ tục hành chính; danh bạ, số điện thoại liên hệ; mail công vụ của cán bộ, công chức, viên chức… tạo điều kiện cho các cá nhân có thể truy cập khi cần. Đây là một trong những phương thức hữu hiệu để người dân chủ động và dễ dàng hơn trong việc TCTT mà không phải yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp.

Nhìn chung, Luật TCTT có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tạo điều kiện thúc đẩy và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm bình đẳng, công bằng trong xã hội, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin của các cá nhân, tổ chức. Sau 2 năm thực hiện, việc cung cấp thông tin trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo kịp thời, minh bạch và đảm bảo bí mật thông tin trước khi cung cấp. Số lượt yêu cầu cung cấp thông tin và giải quyết đã tiếp nhận hơn 2.000 lượt, trong đó có 44 yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và 1.981 yêu cầu cá nhân. Tất cả các yêu cầu được các sở, ngành và địa phương thực hiện giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Công an tỉnh là cơ quan có số lượt yêu cầu cung cấp thông tin nhiều nhất, với gần 2.000 yêu cầu của cá nhân về tra cứu, xác minh thông tin cấp phiếu lý lịch tư pháp, việc tiếp nhận và trả lời được thực hiện trên đường truyền internet. Ngành Kế hoạch - Đầu tư đã cung cấp 250 lượt thông tin cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, gồm 150 lượt cung cấp thông tin trên hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống truyền thông số và 100 lượt cung cấp hệ thống xử lý văn bản. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Giang đã cung cấp tỷ giá ngoại tệ, giá vàng, phương pháp tính lãi suất theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. kết quả số lượt yêu cầu cung cấp thông tin đã tiếp nhận và giải quyết là 39 lượt…

 Để phát huy kết quả đã đạt được, các ngành chuyên môn tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động cung cấp thông tin. Nâng cao tính chủ động của các sở, ban, ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm đầu mối cung cấp thông tin; tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác tuyền truyền cho mọi người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nâng cao trình độ hiểu biết và có điều kiện TCTT trên tất cả các lĩnh vực.

Bài, ảnh: Văn Long

.