Vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể

Thứ Ba, 16/12/2014, 16:29 (GMT+7)

HGĐT - Năm 2014, được xem là năm bản lề đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015). Cùng với các cấp, các ngành, Liên minh HTX tỉnh đã không ngừng cố gắng từng bước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh.


Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV, tạo tiền đề vững chắc và tạo bước phát triển nhanh và bền vững khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn góp phần vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, hàng năm BCH Liên minh HTX tỉnh chủ động ban hành các Nghị quyết, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ theo từng năm, bám sát từng nội dung của Nghị quyết đặc biệt là nội dung 4 đổi mới, 8 đột phá và 15 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, cụ thể như Liên minh HTX tỉnh đã tập trung xây dựng và phát triển phong trào kinh tế tập thể, mô hình HTX, tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp tại khu vực nông thôn, đặc biệt là các xã điểm xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các mô hình HTX điển hình tiên tiến; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.HTX Dệt thổ cẩm của bà con dân tộc Pà Thẻn, thôn Mi Bắc, xã Tân Bắc (Quang Bình) tạo nguồn thu ổn định cho các xã viên.
 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện tiêu chí thứ 13 về hình thức tổ chức sản xuất có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động có có hiệu quả. Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức tư vẫn hỗ trợ thành lập mới trên 100 HTX và trên 500 tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp thôn bản, củng cố kiện toàn lại các HTX hiện có, tập trung vào các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển sản xuất hàng hóa từ các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương như sản phẩm chè, sản phẩm TTCN, phát triển các làng nghề như dệt thổ cẩm truyền thống, nấu rượu ngô men lá, phát triển sản xuất rau trái vụ... Liên minh HTX tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố tư vấn vận động thành lập mới các HTX, đồng thời tư vấn hỗ trợ củng cố lại hoạt động các HTX, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa phục vụ khách du lịch mang nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Kết quả, tại 11 xã được lựa chọn làm điểm xây dựng làng văn hóa du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; tư vấn vận động và hỗ trợ thành lập mới được 2 HTX; hỗ trợ 6 HTX củng cố lại hoạt động, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh gắn với các sản phẩm văn hóa du lịch; củng cố và nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng thị trường sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật cho HTX dệt thổ cẩm Xuân Giang với những sản phẩm đồ lưu niệm dệt thổ cẩm, qua đó đã khôi phục lại và phát triển nghề dệt thổ cẩm của người dân. Các HTX tại các xã có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển các loại hình dịch vụ đều được củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung phát triển các sản phẩm gắn với phát triển du lịch…

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 từng bước được tổ chức triển khai thực có hiệu quả. Với những tác động tích cực từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện, khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực. Xuất hiện nhiều mô hình HTX điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Nhiều HTX đã mạnh rạn đầu tư, đổi mới trang thiết bị, dây truyền sản xuất mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đem lại hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất của các hộ gia đình ở khu vực nông thôn, tạo thêm nhiều việc làm. Năng lực tổ chức quản lý điều hành của cán bộ quản lý trong các HTX từng bước được nâng lên. Xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa của HTX được đưa ra thị trường và có uy tín trên thị trường.

 

Để đạt được những thành công đó BCH, tập thể Thường trực Liên minh HTX đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tranh thủ được sự lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành có liên quan và các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc xây dựng, nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả KT-XH tại địa phương để đề ra những nhiệm vụ và giải pháp có hiệu quả. Bên cạnh đó công tác thông tin tuyên truyền cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của xã viên về quyền lợi, trách nhiệm trước HTX tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa xã viên với HTX, động viên xã viên tích cực tham gia xây dựng HTX vững mạnh.


Lan Hương
.