Thứ năm, 29/01/2015

Tiếng Việt  l  English

Lời dẫn:Mời bạn cho ý kiến về vấn đề: Chế độ chi trả phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn

Ý kiến của bạn
Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR


Chế độ chi trả phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn

 

Ngày 19.9.2007, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định số: 1262/QĐ-TLĐ, về việc thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn, Công văn số: 374/TLĐ ngày 5.3.2008, về quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn.

Hướng dẫn chi trả được thực hiện như sau:

I- Chế độ đối với cán bộ Công đoàn cơ sở.


1-Mức phụ cấp trách nhiệm: Ủy viên BCH, Kế toán trưởng kiêm nhiệm, thủ quỹ kiêmnhiệm của công đoàn cơ sở (CĐCS) hệ số: 0,11; Uỷ viên ủy ban Kiểm tra CĐCS, tổ trưởng tổ công đoàn hệ số: 0,10 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.


- Đối với cán bộ Công đoàn giữ nhiều chức danh ở 1 CĐCS, chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp kiêmnhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm của chức danh cao nhất.


- Khi thôi giữ chức vụ thì thôi hưởng phụ cấp từ tháng sau liền kề.


- Phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm không tính để đóng và hưởng BHXH, BHYT.


2- Nguồn kinh phíchi trả:

- Kinh phí để chi lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách Công đoàn và phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm của cán bộ CĐCS không được vượt quá 30% tổng nguồn thu kinh phí và đoàn phí Công đoàn, CĐCS được sử dụng.


Trong trường hợp nguồn kinh phí của CĐCS có khó khăn về nguồn kinh phí không đủ chi trả theo mức quy định, hoặc không sử dụng hết nguồn kinh phí được phân bổ cho mục chi trả phụ cấp, thì BCH CĐCS căn cứ và tình hình thực tế của đơn vị để quyết định chi cho các đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm, kiêm nhiệm,thời gian tính phụ cấptheo ( tháng, quý, năm) cho phù hợp, nhưng mức phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng tối đa không qúa hệ số 0,5 so với mức lương tối thiểu chung, phụ cấp trách nhiệm tối đa không qúa hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.

CĐCS được sử dụng nguồn thu khác để chi phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ CĐCS. Đối tượng, mức chi phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ CĐCS sử dụng từ nguồn thu khác, do BCH CĐCS quyết định.


II- Chế độ đối với cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở.

( LĐLĐ huyện, thị, CĐ ngành, CĐ giáo dục huyện, thị)

1-Phụ cấp kiêm nhiệm: Chủ tịch Công đoàn không chuyên trách Công đoàn cấp trên cơ sở trở lên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam ở các đơn vị có chỉ tiêu biên chế chuyên trách, nhưng bố trí kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 10% lương ngạch, bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) theo Quyết định số 128/QĐ-TW ngày 14.12.2004 của Ban Bí thư TW Đảng về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể.


Phó chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở trở lên ở các đơn vị có chỉ tiêu biên chế chuyên trách, nhưng bố trí kiêm nhiệm thì được hưởng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm bằng 7% lương ngạch bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có).


2- Phụ cấp trách nhiệm:

- Cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc cấp nào thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định đối với cấp đó. Trong 1 cấp Công đoàn (1 đơn vị ) cán bộ Công đoàn giữ nhiều chức danh,thì chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp trách nhiệm của chức danh cao nhất.


 
- Phụ cấp trách nhiệm đối với ủy viên BCH được tính hệ số 0,2 ;phụ cấp ủy viên ủy ban kiểm tra được tính hệ số 0,15 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.


- Phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng, Thủ quỹ Công đoàn được tính bằng hệ số 0,1 so với mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định.


3- Phụ cấp đối với ủy viên BCH, Uỷ viên UBKT Liên đoàn lao động tỉnh:

Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh được tính bằng hệ số: 0,25;Phụ cấp ủy viên ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh hệ số 0,20 so với mức lương tổi thiểu chung do Nhà nước quy định.


4- Nguồn chi trả:

- Nguồn chi trả phụ cấptrách nhiệm của cán bộ Công đoàn cấp nào do cấp đó chi trả. Phương thức chi trả do đơn vị chi trả quyết định.


- Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm của cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở do đơn vị tính toán theo đúng quy định về tiêu chuẩn, số lượng, đối tượng, mức phụ cấp chi trả của đơn vị và được tính trong dự toán ngân sách hàng năm.


5- Quyết toán chi: Các khoản chi phụ cấp trên đối với các cấp Công đoàn, được hạch toán vào mục 2 (Mã số 28) và quyết toán với Công đoàn cấp trên theo quy định hiện hành của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hoàng Lâm (LĐLĐ tỉnh)