Chủ nhật, 01/02/2015

Tiếng Việt  l  English

Lời dẫn:Mời bạn cho ý kiến về vấn đề: Tăng cường công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt người nộp thuế

Ý kiến của bạn
Họ và tên
Email
Địa chỉ
Nội dung kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR


Tăng cường công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt người nộp thuế

 

HGĐT- Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) trong lĩnh vực thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2012, với mục tiêu tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ người nộp thuế trong SXKD và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước; việc triển khai thực hiện tốt công tác CCHCtrong lĩnh vực thuế cũng chính là việc cụ thể chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chính vì vậy luôn được ngành Thuế Hà Giang quan tâm thực hiện, công tác CCHC được triển khai đồng bộ trên các nội dung, cụ thể là:

Đối với công tác cải cách thể chế, ngành Thuế đã đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự thảo thay đổi giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo Nghị định 45 của Chính phủ, Nghị quyết số 37/2011/ NQ - HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Hà Giang, gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành, đảm bảo trình tự, nội dung theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND – UBND, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương theo yêu cầu của UBND tỉnh; Tham gia ý kiến về hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý quản lý tài chính theo yêu cầu của Tổng cục Thuế.


Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, đơn vị, ra văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về gía tính thuế trước bạ đối với ô tô, xe máytheo quy định.

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số: 516/2012-QĐ- UBND ngày 04/04/2012 về bảng gía tính thuế trước bạ đối với tài sản là ô tô, xe máy, Quyết định số 221/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 về bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết số: 37/2011/NQ - HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND tỉnh Hà Giang về mức phí bảo vệMôi trường đối với khoáng sản.


Tham gia ý kiến về dự thảo Thông tưhướng dẫn mới về thuế TNDN, về thuế nhà thầu nước ngoài, dự thảo Luật xử phạt vi phạm hành chính, Luật đất đai sửa đổi, Luật HTX, Thuế TNDN, thuế GTGT sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Bộ Tài chính và UBND tỉnh.


Đối với cải cách thủ tục hành chính, ngành Thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuếgồm 172 thủ tục hành chính cấp Cục Thuế, 153 thủ tục hành chính cấp Chi cục Thuế theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện nếu thấy thủ tục nào không còn phù hợp, hoặc còn thiếu, cơ quan thuế sẽ làm đầy đủ các bước báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành bổ sung hoặc bãi bỏ.


Đối với cải cách tổ chức bộ máy, ngành Thuế đã triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế Bộ Tài chính phê duyệt phục vụ việc thực hiện Luật Quản lý thuế, ngành thuế đã xắp xếp tổ chức bộ máy trong toàn ngành, cụ thể là: Rà soát về các vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức, biên chế thuộc ngành Thuế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về sắp xếp lại tổ chức bộ máy cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành Thuế đãtriển khai thực hiện bố trí xắp xếp lại tổ chức bộ máy, các đơn vị trong toàn ngành, xây dựng phương án nhân sự để thành lập Phòng Pháp chế - thuộc Cục Thuế theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế; Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị theo mô hình chức năng cho phù hợp tình hình thực tế và trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức thuế; Thực hiện theo quy định về phân cấp, quản lý cán bộ theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo kế hoạch xây dựng đầu năm 2012, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch...


Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: ngành Thuế đã thực hiện Quy chế luân phiên công việc, luân chuyển công tác theo quy chế của ngành đã điều động luân phiên, luân chuyển cán bộ giữa các Chi cục Thuếtheo kế hoạch; thông qua đó đã từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức đối với nhiệm vụ được giao; điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm tra thuế, Phòng Kê khai & KK, Phòng Tin học, bổ nhiệm 1 Phó Trưởng phòng Quản lý nợ thuế & Cưỡng chế nợ thuế.


Phê duyệt quy hoạch và làm thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch lãnh đạo cơ quan thuế các cấp giai đoạn 2011-2015với200 lượt công chức; hoàn thiện tổ chức tuyển dụng và phân công công chức mới, cử 35 lượt cán bộ đi học QLNN ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, tập huấn chuyên môn, giới thiệu 4 cán bộ trẻ cho Tỉnh uỷ nguồn quy hoạch, cử 18 công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ, 7 cánbộ tham gia hội thảo, 1 lãnh đạo Cục Thuếhọc QLNN ngạch Chuyên viên cao cấp; lấy phiếu tín nhiệm để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại đối với 2 Phó cục Trưởng và Cục trưởng Cục Thuế, 4 lãnh đạo phòng và 4 lãnh đạo Chi cục Thuế theo quy chế của Bộ Tài chính.


Về công tác cải cách tài chính công, ngành Thuế tiếp tục thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ trong ngành Thuế giai đoạn 2011 -2015; Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô côngcủa Cục Thuế; thực hiện cơ chế khoán chi về kinh phí và biên chế trong ngành Thuế theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giai đoạn 2011 -2015. Hoàn thành và bàn giao nhà trụ sở Văn phòng Cục Thuế, Chi cục Thuế huyện Vị Xuyên vào sử dụng để phục vụ tốt người nộp thuế; chuẩn bị làm các thủ tục trình Tổng cục Thuế cho chủ trương xây dựng nhà trụ sở Chi cục Thuế Yên Minh, Chi cục Thuế Bắc Quang.


Về công tác hiện đại hoá hành chính, tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành Thuế; nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai mã vạch hai chiều phiên bản 3.0 về quyết toán thuế TNCN, phiên bản 3.1.1, các phiên bản mới nhất về hỗ trợ kê khai hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kê khai hồ sơ thuế và các ứng dụng tin học vào quản lý thuế; tiếp tục thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


Với kết quả triển khai công tác CCHC của ngành Thuế đã làm thay đổi nhận thức về công tác CCHC đối với cán bộ, công chức thuế đựơc nâng lên, có tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý thuế. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh khó khăn về kinh tế, thực hiện các chính sách của Quốc hội, Chính phủ về miễn, giảm, giãn nộp thuế, song kết quả năm 2012 do ngành Thuế quản lý ước đạt 114% dự toán tỉnh giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

MAI ĐỨC TUYÊN (Cục Thuế tỉnh)