Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc triển khai thực hiện Quy định 213 của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 09/07/2021, 14:33 (GMT+7)

BHG - Ngày 2.1.2020, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về "Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú", thay thế Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15.6.2000 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) là một chủ trương quan trọng, đúng đắn. Sau 20 năm thực hiện quy định này, hiệu quả, chất lượng công tác quản lý đảng viên trong các cấp ủy đảng được nâng cao; mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng được tăng cường. Thực hiện quy định này đảng viên đang công tác thêm cơ hội, điều kiện gần gũi nhân dân, khắc phục biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đảng viên; đồng thời khẳng định, việc thực hiện quy định này có ý nghĩa chính trị và đã đạt được các mục đích, yêu cầu ban đầu đề ra.

Đảng viên đang công tác thuộc Đảng bộ Thành phố chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tại nơi cư trú
Đảng viên đang công tác thuộc Đảng bộ Thành phố chủ động, tích cực tham gia các hoạt động tại nơi cư trú. Ảnh: Tư liệu

Tính đến ngày 31.12.2020, Đảng bộ thành phố Hà Giang có trên 5.151 đảng viên, trong đó có 1.968 đảng viên thuộc diện giới thiệu về giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Quá trình thực hiện quy định này, đảng viên đang công tác được cấp ủy nơi cư trú cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương và nhân dân nơi đảng viên cư trú, qua đó nắm rõ hơn tình hình thực tiễn ở cơ sở, những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, tự nhận thức tốt hơn về trách nhiệm của mình trong việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở, từ đó gương mẫu và có những đóng góp thiết thực vào hoạt động của chi bộ, đảng bộ nơi cư trú. Đa số đảng viên đang công tác gương mẫu thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy ước của thôn, bản, tổ dân phố; chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào thi đua, công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện do địa phương, nơi cư trú phát động …

Tuy nhiên, qua dư luận và nắm tình hình thực tế ở một số tổ chức đảng còn những hạn chế, đó là: Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ với chi ủy chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ; chưa thực hiện thường xuyên, nền nếp chế độ hội họp đúng theo quy định; việc tổ chức, chuẩn bị nội dung thông tin về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương và nhân dân nơi cư trú còn sơ sài, hình thức, chưa đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, vấn đề nổi cộm đang diễn ra mà dư luận xã hội quan tâm, cá biệt có nơi chỉ thực hiện báo cáo tình hình hoạt động thu - chi tài chính của đảng viên đang công tác đóng góp (một nội dung không có trong quy định thực hiện); việc theo dõi, nhận xét đảng viên còn có biểu hiện thiếu khách quan (khi đánh giá, nhận xét cuối năm cho đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ nơi cư trú không có sự tham gia đầy đủ của đại diện tổ dân phố, ban công tác mặt trận), chủ yếu dựa trên cơ sở hỗ trợ, đóng góp về vật chất của đảng viên đang công tác mà chưa quan tâm thực sự đến trách nhiệm, thái độ tham gia đóng góp những vấn đề thiết thực với tổ chức đảng nơi cư trú ... Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở và một bộ phận đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, đúng ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung quy định đã ban hành; chưa chủ động đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cụ thể để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy định 213 đối với tổ chức đảng nơi đảng viên công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên được giới thiệu về giữ mối liên hệ nơi cư trú, thời gian tới, cấp ủy đảng các cấp cần tiếp tục coi trọng và tập trung thực hiện một số nội dung, đó là: Tiếp tục quan tâm, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung Quy định 213, đồng thời đề ra biện pháp, kế hoạch chỉ đạo thực hiện cụ thể tới các tổ chức đảng và đảng viên để việc nhận thức đúng và tự giác thực hiện của mỗi đảng viên thực sự đi vào nền nếp; thực hiện đúng quy định về chế độ hội họp, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng thông tin tình hình ở nơi cư trú và việc chấp hành của đảng viên đang công tác, thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý, nhận xét, đánh giá đảng viên đang công tác hằng năm bảo đảm khách quan, trung thực bởi điều này có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đánh giá cán bộ đảng viên nơi công tác; các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 213 để kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng làm tốt nhiệm vụ và kiểm điểm, nhắc nhở, uốn nắn tổ chức đảng làm chưa tốt, chưa nghiêm túc hoặc có thể xem xét xử lý nếu có vi phạm trong việc thực hiện Quy định 213...

Có thể nói ngoài làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của 1 công dân nơi cư trú, Quy định 213 còn tạo điều kiện cho công dân là đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị có nhiều cơ hội tiếp xúc, gần gũi và gắn bó với nhân dân, với tình làng nghĩa xóm, với các cấp của thôn bản, tổ dân phố từ đó làm tốt hơn nhiệm vụ người đảng viên; khắc phục biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của nhân dân nơi cư trú.

                             Hoàng Hương (Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Giang)

.