Phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong xây dựng Đảng

Thứ Tư, 01/08/2018, 09:10 (GMT+7)

BHG - Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là một hoạt động đặc biệt quan trọng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng. Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930 - 1.8.2018), phóng viên Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về vai trò của công tác tuyên giáo trong xây dựng Đảng hiện nay.

Phóng viên: Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, xin đồng chí cho biết lịch sử ra đời, vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên giáo trong hoạt động của Đảng?

Đồng chí Sèn Chỉn Ly: Trước năm 1930, để truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta, Nguyễn Ái Quốc và các chiến sỹ cách mạng lúc bấy giờ đã trực tiếp in ấn, xuất bản, phát hành tài liệu, sách, báo, truyền đơn. Các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng lập ra những bộ phận chuyên phụ trách công tác tuyên truyền, góp phần tích cực tiến tới sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hội nghị thành lập Đảng, nhiệm vụ tuyên truyền những văn kiện của Đảng, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, vận động công nhân, nông dân mít-tinh, biểu tình chống khủng bố, đòi độc lập dân tộc, dân chủ là nhiệm vụ hết sức cấp thiết.

Ngày 1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1.8”, tài liệu ngay khi được phát hành đã cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Năm 2007, khi Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư và Ban Khoa giáo T.Ư hợp nhất thành Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Bí thư T.Ư  Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1.8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Công tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: Lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa học, giáo dục... góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhiều tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã trưởng thành về mọi mặt; phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh.

Phóng viên: Với vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng như vậy, trong thời gian qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được kết quả nổi bật như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Sèn Chỉn Ly: Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư; sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trong đó, tập trung tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết mới và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, đề án của T.Ư, của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức được 15 hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị cho hơn 1.500 lượt người tham dự; 849 hội nghị thông tin tình hình thời sự, những vấn đề mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mở 176 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho 14.108 học viên. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018; tiếp tục biên tập cuốn Văn kiện Đảng bộ tỉnh tập I, giai đoạn 1945-1960; thường xuyên tổ chức hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí hàng tháng; quan tâm, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan khối tuyên truyền, báo chí của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, xin đồng chí cho biết công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đang gặp những khó khăn, hạn chế gì?

Đồng chí Sèn Chỉn Ly: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh hiện đang gặp một số khó khăn, hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của T.Ư, của tỉnh còn chậm; trình độ năng lực của một số báo cáo viên còn hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của tập thể, chương trình hành động của cá nhân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII còn chung chung, hình thức, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chưa chặt chẽ. 

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, công tác tuyên giáo cần phải đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ?

Đồng chí Sèn Chỉn Ly: Tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường, sự “khủng hoảng” truyền thông trên mạng xã hội khó kiểm soát… đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đổi mới bắt đầu từ việc tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh một cách trọng tâm, hiệu quả; tổ chức bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh để tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ, đảng viên cấp cơ sở. Tại các hội nghị báo cáo viên, các báo cáo viên phải lựa chọn nội dung trọng tâm, liên hệ với tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung tuyên truyền, tránh tuyên truyền lý luận, nhàm chán; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Hiện tại, Ban Tuyên giáo đang tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức buổi nói chuyện thời sự hàng quý với các vị lão thành cách mạng; họp báo hàng tháng để thông tin cho báo chí về kết qủa phát triển KT – XH và các vấn đề liên quan; thành lập Tổ xung kích nắm bắt dư luận xã hội để chủ động, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin trên mạng xã hội…

Phóng viên: Trong thời gian tới, định hướng tuyên truyền của Đảng sẽ tập trung những vấn đề gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Sèn Chỉn Ly: Trong thời giai tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện quan trọng, ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng chủ trương, quan điểm của Đảng. Tham mưu giúp cấp ủy ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tỉnh ủy ban hành trong 6 tháng cuối năm; đẩy mạnh tuyên truyền về Luật An ninh mạng, kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh; các chương trình, đề án của tỉnh; công tác thông tin đối ngoại; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

BIỆN LUÂN (Thực hiện)

.