Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 20/02/2019, 09:51 (GMT+7)

Xuân 2019 - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của người cán bộ. Bác coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên là Chuyên đề của năm 2018 mà Đảng ta xây dựng và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải học và noi theo gương Bác. Xác định nhiệm vụ trọng tâm như vậy, ngay từ đầu năm 2018, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác lãnh chỉ đạo, chủ động, tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau một năm thực hiện Chuyên đề, tỉnh ta đã gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay, sự đột phá tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác.

Cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sau sáp nhập 3 văn phòng.
Cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sau sáp nhập 3 văn phòng.

Để thực hiện tốt Chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy đã ban hành 8 văn bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 24 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn ở cấp mình và cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt là phát huy gương mẫu trong thực hiện để làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng hành động cá nhân gắn với xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2018 tỉnh ta cũng lựa chọn các nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết T.Ư6, khoá XII; phát huy hiệu quả các hội nghị trực tuyến liên thông 3 cấp… Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ và sáng tạo.

Trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tỉnh ta đã thực hiện quyết liệt và kịp thời. Trong năm đã sáp nhập thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Thanh tra tỉnh với UBKT Tỉnh ủy thành Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; Đảng bộ khối doanh nghiệp với Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện hợp nhất xong các chức danh Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh, các huyện, thành ủy đồng thời giữ chức Hiệu trưởng Trường chính trị, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố…  Một số sở, ban ngành cũng tích cực việc sáp nhập các phòng, ban chuyên môn như: Sở Kế hoạch và Đầu tư 15 phòng xuống còn 8 phòng. Sở Y tế, sáp nhập 5 trung tâm thành 1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật… Sau khi sáp nhập, hợp nhất các cơ quan đơn vị đã ổn định hoạt động, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm và tổ chức hoạt động đảm bảo thực hiện chức năng, hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, các cấp ủy huyện và tương đương tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương để xác định rõ những nội dung xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện để làm gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Nổi bật như huyện Vị Xuyên thành lập Tổ thẩm định nội dung để đánh giá chất lượng kế hoạch triển khai của các chi, đảng bộ; huyện Quang Bình Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, cũng như xác định trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 tại cơ quan, đơn vị.

Đối với Đảng bộ huyện Xín Mần việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên được chú trọng thực hiện thông qua tổ chức mở các lớp quán triệt, học tập theo chuyên đề của năm 2018 gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, khóa XII. Trong năm toàn huyện đã mở được 71 lớp với 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân tiếp thu. Qua đó góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tác phong và hành động của cán bộ, đảng viên trong. Đồng thời các Chi, Đảng bộ, cá nhân đã thực hiện tốt việc nêu gương điển hình về phong cách, tác phong, mô hình phát triển kinh tế hộ.

Với Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên được BTV Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện các hướng dẫn của BTV Huyện ủy về xây dựng công tác trọng tâm của các cấp ủy và đối với các cấp ủy viên, đảng viên trong toàn huyện. Đối với tập thể, các cấp ủy cần lựa cọn một số công việc, vấn đề mang tính đột phá đưa vào triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ, xác định thời gian giải quyết dứt điểm nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quân tâm để xử lý dứt điểm. Đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương phải đề ra được phương hướng phấn đấu làm theo Bác, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo, lựa chọn một số nội dung công việc cụ thể để thực hiện trong năm. Cấp ủy huyện coi kết quả thực hiện chương trình hành động cá nhân là tiêu chí quan trọng đánh giá, nhận xét xếp loại cuối năm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 27-CT/TTg và chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, các phong trào của ngành, địa phương, đơn vị đặc biệt là Nghị quyết T.Ư4, T.U6 khoá XII nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Chuyên đề cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như: Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và các phong trào thi đua của địa phương; một số cơ quan, cán bộ tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác còn lúng túng, thiếu năng động…

Có thể nói chú trọng xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là tiền đề để các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao. Đưa Hà Giang ngày càng phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu.

Bài, ảnh: Lê Lâm

.